Bekendmaking meldingsakte: Berkenlaan 7

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2024074767
Referentie gemeente: O/2024/128
Inrichtingsnummer  
Projectnaam omgevingsloket: Plaatsen van een veranda
Projectnaam gemeente: regulariseren van een veranda
Ligging: Berkenlaan 7, 2070 Zwijndrecht, 

11011A0024/00D007

Van Barel Sandy Kloosterstraat 16 bus 0201, 2070 Zwijndrecht, heeft een melding verricht voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over regulariseren van een veranda.

De aanvraag heeft als adres:

Berkenlaan 7, 2070 Zwijndrecht.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11-06-2024 akte genomen van de melding. Aan deze melding werden geen voorwaarden opgelegd.

De aktename ligt van 20-06-2024 tot en met 19-07-2024 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres: Binnenplein 1. De beslissing kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604). De beslissing kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

BEROEPSPROCEDURE

Men kan beroep instellen tegen deze uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing door een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 15 bus 130

1210 Brussel

Neerlegging ter griffie kan ook op volgend bezoekersadres:

Marie-Elisabeth Belpairegebouw

Toren Noord (2de verdieping)

Simon Bolivarlaan 17

1000 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf de datum van de eerste dag van de aanplakking. Deze dag is niet inbegrepen.

Die het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

  • het college van burgemeester en schepenen (Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht)
  • de persoon die de melding heeft verricht (u vindt het adres van deze laatste in de aktename).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

  • uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres
  • het college van burgemeester en schepenen en het hierboven vermelde adres als verweerder
  • het voorwerp van het beroep
  • een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen
  • een inventaris van de overtuigingsstukken

U bent een rolrecht verschuldigd van:

  • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
  • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. 

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)