Bekendmaking meldingsakte: Scheldedijk

Referentie omgevingsloket: OMV_2019044611
Referentie gemeente: 2019/00063
Inrichtingsnummer: 20190403-0015
Project: Artes Fluxys - Scheldedijk Zwijndrecht
Administratieve ligging: Scheldedijk
Kadastrale ligging:   11056H0147/00C000

Vvzrl THV Artes Group heeft een melding verricht voor exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de indelingslijst: 53.2.2°a)

Kort omschreven gaat het over: exploitatie van 2 bronbemalingen ten behoeve van werken aan een gasleiding.

De aanvraag heeft als adres: Scheldedijk, Zwijndrecht.

Het Departement Omgeving heeft akte genomen van de melding. Aan deze melding werden geen voorwaarden opgelegd. 

De aktename ligt van 26/04/2019 tot en met 25/05/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres: Laarstraat 90.

De aktename kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

BEROEPSPROCEDURE

U kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

  • uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres
  • het hierboven vermelde adres als verweerder
  • het voorwerp van het beroep
  • een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen
  • een inventaris van de overtuigingsstukken

U bent een rolrecht verschuldigd van:

  • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
  • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. 

Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in:

  • Het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges,
  • Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning,
  • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)