Bekendmaking openbaar onderzoek Ontwerp Waterbeleidsnota 2020-2025 (incl. waterbeheerkwesties) en tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

0p 19 december 2018 start het openbaar onderzoek over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebied beheerplannen 2022-2027.

Deze documenten worden opgemaakt in uitvoering van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid. De Coördinatiecommissie lntegraal Waterbeleid (CIW) staat in voor de voorbereiding ervan en voor de organisatie van het openbaar onderzoek.

Deel Waterbeheerkwesties

De waterbeheerkwesties zijn de belangrijkste thema’s die verhinderen dat het oppervlakte- en grondwater in Vlaanderen in de goede toestand verkeert. Het document wordt opgemaakt in uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water en is een voorbereidend document van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Het gaat om drie documenten:

  • - Waterbeleidsnota 2020-2025: deel visie
  • - Waterbeleidsnota 2020-2025: deel Waterbeheerskwesties
  • - Tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte.

Terinzagelegging van de documenten:

De commissie Integraal Waterbeleid bepaalt dat het ontwerp voor de waterbeleidsnota en het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen tijdens een openbaaronderzoek voor zes maanden (dit is t.e.m. 18 juni 2019) ter inzage gelegd worden bij de gemeenten.

De terinzagelegging verloopt volledig digitaal via de websitewww.volvanwater.be.

De documenten kunnen worden ingezien bij de dienst Leefomgeving, Laarstraat 90, uitsluitend na afspraak via www.zwijndrecht.be of tel. via 0800/99 604.

Indiening en registratie van opmerkingen en bezwaren:

Het decreet Integraal Waterbeleid stelt dat tijdens de periode van het openbaar onderzoek iedereen schriftelijk opmerkingen kan indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen kunnen ook rechtstreeks en bij voorkeur digitaal aan de CIW bezorgd worden. Dat kan via het inspraakformulier op de website www.volvanwater.be.