Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Antwerpsesteenweg 205, Borgerweert zn

Referentie omgevingsloket: OMV_2020077499
Referentie gemeente: 2020/00165
Inrichtingsnumeer 20200613-0007
Projectnaam omgevingsloket: Elia Asset - Hoogspanningsstation BURCHT
Projectnaam gemeente: Elia Asset – Hoogspanningsstation Burcht
Ligging: Antwerpsesteenweg 205, Borgerweert zn te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11011, sectie A, perceel 676E

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Elia Asset, Keizerslaan 20 te 1000 Brussel, een omgevingsvergunning is ingediend bij de Vlaamse Regering.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De aanvraag heeft als onderwerp: Elia Asset - Hoogspanningsstation.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

12.3.2°, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 3/09/2020 tot en met 2/10/2020.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 2/10/2020 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

 - digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek).

 - analoog per aangetekende brief op het volgend adres:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

 - via email gericht aan ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

 - schriftelijk af te geven aan de dienst Leefomgeving tijdens de openingsuren

Voor meer info kan u terecht bij

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en projecten (GOP)

e-mail: GOP.omgeving@vlaanderen.be

Tel: 02 553 79 97