Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Dow - Nieuwe Weg 1

DOW Belgium bvba heeft een aanvraag ingediend voor vergunningsplichtige exploitaties of activiteiten.

Kort omschreven gaat het over het veranderen door uitbreiding en wijziging van een chemisch bedrijf. 

De uitgebreide omschrijving is "aanvraag betreft het veranderen door uitbreiding en wijziging van een chemisch bedrijf" als volgt:

 • de vervanging van 2 compressoren van elk 22 kW door 2 compressoren van elk 32,5 KW tot een totale uitbreiding van 21 kW (16.3.2.2.a);
 • uitbreiding met de opslag van 360 liter stikstof en 30 liter samengeperst gas (17.1.2.1.1);
 • opname van de seveso-producten (met seveso-categorie P5c) azijnzuur (99%), isopropanol, ruwe ispropanol en ruwe natriumacetaat onder de seveso-rubriek 17.2.1;
 • het aanpassen van de vergunde opslagtank voor 30 ton azijnzuur (99%) naar procestank (17.2.1);
 • het aanpassen van de vergunde opslagtanks voor 172,5 ton natriumhydroxide (50%) en 138 ton natriumhydroxide (22%) naar procestanks waardoor deze niet meer ingedeeld zijn;
 • het schrappen van 1 labo (24.4);

Rubricering volgens aanvrager: 16.3.2.2.a – 17.1.2.1.1 – 17.2.1 – 24.4.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

 • de productie van 12.000 ton/jaar hydroxyethylcellulose en 21.000 ton/jaar natriumacetaatoplossing tot een totaal van 33.000 ton/jaar (7.11.1.b);
 • 2 transformatoren met elk een individueel nominaal vermogen van 2.000 kVA tot een totaal nominaal vermogen van 4.000 kVA (12.2.2);
 • 5 vaste batterijen van respectievelijk 75.240 VAh, 111.780 VAh, 39.200 VAh en 2x 190.080 VAh tot een totale capaciteit van 606.380 VAh (12.3.1);
 • 4 compressoren van respectievelijk 2x 32,5 KW, 1x 300 kW en 1x 450 kW met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 815 kW (16.3.2.2.a);
 • opslag van 360 liter stikstof en 30 liter samengeperst gas (17.1.2.1.1);
 • 1 labo (24.4);
 • 2 stoomvaten van respectievelijk 831 liter en 2.000 liter (39.2.1);
 • 5 warmtewisselaars van respectievelijk 1.820 liter, 316 liter, 2x 240 liter en 137 liter (39.4.1).

Opslag van gevaarlijke stoffen als volgt (zie tabel download).

De aanvraag heeft als adres Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht met kadastrale gegevens 1ste afdeling, sectie H, nr 174 p.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie van de Provincie Antwerpen.

De aanvraag ligt van 27 november tot en met 26 december 2017 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Laarstraat 90, 2070 Zwijndrecht.  

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief (adres: Binnenweg 1, 2070 Zwijndrecht) of per mail (via omgevingsloket@zwijndrecht.be).