Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning wijziging milieuvoorwaarden: Kruibeeksesteenweg 154

Referentie omgevingsloket: OMV_2020077119
Referentie gemeente: 2020/00138
Inrichtingsnumeer 20170818-0011
Projectnaam omgevingsloket: nv Bremcon bijstelling vw na GPBV-evaluatie
Projectnaam gemeente: nv Bremcon bijstelling vw na GPBV-evaluatie
Ligging: Kruibeeksesteenweg 154 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11011, sectie D, perceel 16W, 6M2

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Jorg Helsen (Provinciebestuur Antwerpen), Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen BELGIE, een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen.

Het betreft een aanvraag tot de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.


De aanvraag heeft als onderwerp: bijstelling voorwaarden na GPBV-evaluatie.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de indelingslijst: /.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 28/07/2020 tot en met 26/08/2020.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 26/08/2020 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

 - digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek).

 - analoog per aangetekende brief op het volgend adres:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

 - via email gericht aan ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

 - schriftelijk af te geven aan de dienst Leefomgeving tijdens de openingsuren

Voor meer info kan u terecht bij

Voor de provincie Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen

e-mail: omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be

tel: 03 224 64 81