Bekendmaking openbaar onderzoek rooilijnplan met onteigeningsplan Statiestraat

1) Ontwerp gemeentelijk rooilijnplan “Statiestraat 138 – 156”

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht brengt ter kennis van het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 23 januari 2020 het gemeentelijk rooilijnplan “Statiestraat 138 – 156” voorlopig vaststelde. Overeenkomstig artikel 17, §2 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen wordt het ontwerp van dit rooilijnplan aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Het gemeenteraadsbesluit tot voorlopige vaststelling en het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan ligt ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1 te Zwijndrecht. Het dossier is tevens raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.zwijndrecht.be onder “bekendmakingen”.

Het openbaar onderzoek loopt van maandag 09 maart 2020 tot en met dinsdag 07 april 2020. De opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk (per gewone of aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs) of digitaal (per e-mail) aan het gemeentebestuur bezorgd. Adresgegevens: Binnenplein 1 te 2070 Zwijndrecht of ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be.

2) Ontwerp onteigeningsplan “Statiestraat 146, 148, 152”.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht brengt ter kennis van het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 23 januari 2020 het onteigeningsplan “Statiestraat 146, 148, 152” voorlopig vaststelde. Overeenkomstig artikel 17 en 34 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt de voorgenomen onteigening aan een openbaar onderzoek onderworpen.

De te onteigenen onroerende goederen betreffen volgende kadastrale percelen:

  • Zwijndrecht, afdeling 1, sectie B, nr. 714F3
  • Zwijndrecht, afdeling 1, sectie B, nr. 714G3
  • Zwijndrecht, afdeling 1, sectie B, nr. 713W2

Het voorlopig onteigeningsbesluit ligt ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1 te Zwijndrecht. Het volledige dossier is tevens raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.zwijndrecht.be onder “bekendmakingen”.

Het openbaar onderzoek loopt van maandag 09 maart 2020 tot en met dinsdag 07 april 2020. De opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk (per gewone of aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs) of digitaal (per e-mail) aan het gemeentebestuur bezorgd. Adresgegevens: Binnenplein 1 te 2070 Zwijndrecht of ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be .