Bekendmaking openbaar onderzoek RUP Vliet

In uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zoals van kracht t.e.m. 30 april 2017, maar ingevolge de overgangsbepalingen ook van toepassing op deze procedure, kondigt het college van burgemeester en schepenen het openbaar onderzoek aan van het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ Vliet “, zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 23 mei 2019.

Het openbaar onderzoek van dit gemeentelijk RUP loopt van 1 juli 2019 tot en met 29 augustus 2019.

Het ontwerp RUP “ Vliet “, het effectenbeoordelingsrapport en de beslissing van het departement Omgevingsplanning en –projecten, dienst Mer, liggen gedurende deze periode ter inzage in het administratief centrum van de gemeente, Binnenplein 1, dienst leefomgeving. Zij kunnen geraadpleegd worden tijdens de openingsuren, uitsluitend na afspraak.

Ze kunnen tijdens die periode tevens geraadpleegd worden op de website van de gemeente www.zwijndrecht.be onder “ Bekendmakingen “. 

De plan-Mer screeningsnota, kan tijdens de hierboven aangegeven periode eveneens geraadpleegd worden op de website www.mervlaanderen.be

Adviezen, opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk 29 augustus 2019 bezorgd worden aan de Gecoro. Per aangetekend schrijven aan de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening p/a administratief centrum, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht, tegen ontvangstbewijs aan de ontvangstbalie van het administratief centrum op bovenvermeld adres gedurende de openingsuren of per e-mail op ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

De adviezen, opmerkingen of bezwaren kunnen enkel betrekking hebben op gebieden die binnen de omschrijving van het ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gelegen.

Meer info

Voor het openen van de bijlagen raden wij aan om de webbrowser google chrome te gebruiken.