Bekendmaking: Publieke inspraak over het plan-MER voor inname van restgronden linker-Scheldeoever

Verspreid over de linker-Scheldeoever in de haven van Antwerpen liggen nog diverse braakliggende terreinen ('restgronden') die al ontsloten zijn en grotendeels toegewezen aan bedrijven in de haven. In lijn met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen willen Maatschappij Linkerscheldoever (MLSO) en Port of Antwerp-Bruges deze restgronden beschikbaar maken voor gebruik zodat de aanwezige bedrijven zich verder kunnen ontwikkelen.

Omdat de Waaslandhaven overlapt met een Vogelrichtlijngebied, moet een programma worden doorlopen. MLSO en Port of Antwerp-Bruges hebben daarom via een plan-Milieueffectenrapport (plan-MER) op strategisch niveau de nodige informatie verzameld om tot een onderbouwde beslissing te komen. Via dit plan-MER willen de organisaties ook alle belanghebbenden informeren. Het kennisgevingsdocument van dit plan-MER op strategisch niveau is in september 2022 reeds in openbaar onderzoek gegaan en op basis van deze bijkomende informatie is het plan-MER opgesteld.

In het plan-MER worden de mogelijke alternatieven onderzocht. Op basis van die informatie hebben MLSO en Port of Antwerp-Bruges een ontwerpbeslissing genomen. Deze zal samen met het plan-MER deel uitmaken van de tweede inspraakronde die start op 19 april 2023. Nadien zullen MLSO en Port of Antwerp-Bruges een definitieve beslissing nemen. Pas dan – en rekening houdend met dit plan-MER – kunnen de betrokken bedrijven voor de realisatie van hun projecten een omgevingsvergunning aanvragen, met beschrijving van de milieueffecten voor elk project zoals voorzien in de wetgeving.

Inzage in het plan-MER op strategisch niveau en de ontwerpbeslissing van 19 april tot 17 juni 2023

Vanaf 19 april t.e.m. 17 juni kan u het MER en de ontwerpbeslissing inkijken, vragen stellen en opmerkingen formuleren.

Het MER en zijn bijlagen en de ontwerpbeslissing van MLSO en Port of Antwerp-Bruges kunnen via de volgende kanalen geraadpleegd worden:

Uw reactie dient uiterlijk op 17 juni 2023 schriftelijk overgemaakt te worden aan het college van burgemeester en schepenen van een van de betrokken gemeenten, zijnde Beveren, Sint-Gillis-Waas en Zwijndrecht of bij Port of Antwerp-Bruges. Dit kan bij voorkeur via e-mail of per post.

Beveren: Gravenplein 8 9120 Beveren, linkeroever@beveren.be

Zwijndrecht: Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht, milieu@zwijndrecht.be

Sint-Gillis-Waas: Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas, omgeving@sint-gillis-waas.be

Port of Antwerp-Bruges: Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, natuurcompensatielso@portofantwerpbruges.com