Bekendmaking: Tijdelijke verkeersmaatregel - Strapdag De Krinkel en De Krinkelrups - 15 september

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 30 juni 2020 toelating verleent aan De Krinkel en De Krinkelrups voor het organiseren van een Strapdag op 15 september 2020, mits de op dat moment geldende voorschriften in het kader van het coronavirus gevolgd worden.

Dit is een autovrije dag met activiteiten rond mobiliteit en verkeer in de Regenbooglaan. De strapdag start om 8.00 uur en eindigt om 16.30 uur. Er worden allerlei activiteiten rond mobiliteit en verkeer voorzien voor de kleuters en lagere schoolkinderen. Op de strapdag worden ongeveer 900 personen verwacht doorheen de dag.

Het college gaat akkoord met de tijdelijke verkeersmaatregelen: een gedeelte van de Regenbooglaan parkeer- en verkeersvrij te maken van 8.00 uur tot 16.30 uur. 

Dit werd bekendgemaakt op de website op 30 juni 2020.