Bekendmaking van aktename: Kerkhofstraat 20

Referentie omgevingsloket: OMV_2018087871
Referentie gemeente: 2018/00118
Inrichtingsnummer: 20180713-0009
Project: Bronbemaling
Administratieve ligging:Kadastrale ligging: Kerkhofstraat 20 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie A, perceel 618B2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14/08/2018 de melding ingediend door Inter-Fast, Schaarbeekstraat 40 te 9120 Beveren, ontvangen.

Het betreft een melding van de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de indelingslijst: 53.2.2°a)

De melding heeft als korte omschrijving: Bronbemaling tijdens de renovatie van een woning.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 18/09/2018 het volgende beslist:

Het college neemt akte van de melding.

De aktename ligt tot 30 dagen na de aanplakking van de beslissing ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak (via https://www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604) de akte inkijken. De aktename kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/).

BEROEPSPROCEDURE

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

  • het college van burgemeester en schepenen
  • de persoon die de melding heeft verricht (u vindt het adres van deze laatste in de aktename).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

  • uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres
  • het college van burgemeester en schepenen en het hierboven vermelde adres als verweerder
  • het voorwerp van het beroep
  • een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen
  • een inventaris van de overtuigingsstukken

U bent een rolrecht verschuldigd van:

  • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
  • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. 

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)