Bekendmaking van aktename: Maria Verbraekenstraat 12

Referentie omgevingsloket: OMV_2019075953
Referentie gemeente: 2019/00108
Inrichtingsnummer:  
Project: Regularisatie toevoegen van raam in zijgevel
Administratieve ligging:Kadastrale ligging: Maria Verbraekenstraat 12 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11011, sectie A, perceel 148P4

de heer Geert De la Ruelle heeft een melding verricht voor stedenbouwkundige handelingen. 

Kort omschreven gaat het over Regularisatie toevoegen van raam in zijgevel. 

De aanvraag heeft als adres: Maria Verbraekenstraat 12 te 2070 Zwijndrecht.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23/07/2019 akte genomen van de melding. Aan deze melding werden geen voorwaarden opgelegd. 

De aktename ligt van 1 augustus 2019 tot en met 30 augustus ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres: Binnenplein 1.

De aktename kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

BEROEPSPROCEDURE

U kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf de datum van de eerste dag van de aanplakking. Deze dag is niet inbegrepen.

Die het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

  • het college van burgemeester en schepenen (Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht)
  • de persoon die de melding heeft verricht (u vindt het adres van deze laatste in de aktename).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

  • uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres
  • het college van burgemeester en schepenen en het hierboven vermelde adres als verweerder
  • het voorwerp van het beroep
  • een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen
  • een inventaris van de overtuigingsstukken

U bent een rolrecht verschuldigd van:

  • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
  • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. 

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)