Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: Canadastraat 13

Referentie omgevingsloket: OMV_2019085778
Referentie gemeente: 2019/00141
Inrichtingsnummer: 20180423-0052
Projectnaam omgevingsloket: Mexico Natie - Blue Star - opslag van afvalstoffen
Administratieve ligging:Kadastrale ligging: Canadastraat 13 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie A, perceel 467Fsectie H, perceel 353B2

Mexico Natie heeft op 25/07/2019 een aanvraag ingediend voor exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De aanvraag heeft als korte omschrijving: Mexico Natie - Blue Star - Opslag van afvalstoffen - Canadastraat 13.

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft het volgende beslist:

De omgevingsvergunning wordt verleend.

De beslissing ligt van 25/12/2019 tot en met 23/01/2020 na de aanplakking ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak (via https://www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604) de beslissing inkijken. De beslissing kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/).

Afgeleverd te Zwijndrecht,

BEROEPSPROCEDURE

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift

  • - Digitaal via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/)
  • - Analoog per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)
Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de datum van aanplakking. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

  • - de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
  • - het college van burgemeester en schepenen
  • - de deputatie van de provincie Antwerpen

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

  • - uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  • - de volgende referentie: OMV_2019085778;
  • - de redenen waarom u beroep aantekent;
  • - een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
  • - of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2019085778 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van

25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.