Project: een nieuw beleidsplan ruimte

Ons gemeentelijk ruimtelijk structuurplan of GRS dateert al van 2001. Dit plan wordt gebruikt als leidraad bij ruimtelijke plannen en acties op ons grondgebied. Maar dit beleidsplan is aan herziening toe.

Zwijndrecht heeft de afgelopen jaren een paar grondige wijzigingen gekend op vlak van ruimtelijke ordening. Twintig jaar geleden reed tram 3 nog niet door Zwijndrecht en een aantal belangrijke wonuitbreidingsgebieden waren op het gewestplan nog niet ingevuld. Grootstedelijk Gebied Antwerpen, waartoe we vandaag behoren, was nog niet afgebakend. De plannen voor een derde Scheldekruising moesten nog vele waters doorzwemmen en van een geluidsbuffering was zelfs nog geen sprake. Vandaag zijn er nieuwe kansen, nieuwe bedreigingen en nieuwe uitdagingen. Denk maar aan de klimaatverandering, de verstedelijkingsdruk en de vergrijzing. Tijd dus voor een nieuwe invulling van het beleidsplan.

Nieuw Beleidsplan Ruimte

In het nieuwe Beleidsplan ruimte willen we de krachtlijnen uitzetten voor de volgende 20 jaar.
Als we in de toekomst voor iedereen ruimte willen hebben om te wonen, werken en leven, dan moeten we er nu al over nadenken.

Hoe behouden we ons 'dorpse' karakter in de schaduw van de stad? Hoe versterken we onze kernen en bewaren we de open ruimte? Hoe bereiden we ons voor op de klimaatverandering? En hoe geven we alle functies die onze ruimte delen, zoals landbouw en natuur, wonen en bedrijvigheid, mobiliteit en publiek domein, de plaats die ze verdienen?

De opmaak van het beleidsplan ruimte is een intensief proces met voorbereidend onderzoek en overleg met alle betrokkenen dat in verschillende fases loopt.

Inspraak en participatie

Ook als inwoner heb je een belangrijke stem in de opmaak van dit plan. Je krijgt de kans om het Beleidsplan Ruimte te voeden en te becommentariëren. Omdat we vandaag geen grote groepen kunnen samenbrengen, wordt een gepland 'dorpsdebat' uitgesteld tot na de zomer en zoeken we alternatieven.

Je kunt alvast over de volgende vraag even nadenken. Stel: om de bevolkingsgroei en de gezinsverdunning op te vangen, heeft onze gemeente tegen 2035 zo’n 500 bijkomende woningen nodig. Waar moeten die woningen volgens jou bij voorkeur komen, en waarom?

Stuur je antwoord naar GBR@zwijndrecht.be, met vermelding van je leeftijd, gezinssituatie en woonplaats.

Volg het proces

Op deze pagina worden alle documenten gebundeld en houden we je op de hoogte van het verdere proces van de ontwikkeling van het beleidsplan.

Update 30/08: Dorspdebat Buurten in verandering op 21 september om 20 u. in OC 't Waaigat

Update 12/04/2021 - BGO Open ruimte

-BGO open ruimte (zie bijlage)
-nota Openruimtemal (zie bijlage)
-nota DNA Open Ruimte (zie bijlage)

(* BGO: Beleidsmatig gewenste ontwikkeling)

Update 1/03/2021 - Synthese van de inspraakreacties op de Conceptnota “Zinderend Zwijndrecht”
Lees hier de synthese

Update 01/12 - publieke inspraak over het plan MER
In bijlage vind je de kennisgeving plan MER. Reageer op deze kennisgeving

Update 29/10 - conceptnota
In bijlage vind je de conceptnota van Beleidsplan Ruimte: Reageer op deze conceptnota.

Update 27/10 - Procesnota
In bijlage vind je de procesnota van Beleidsplan Ruimte: Reageer op deze procesnota.