Project: een nieuw beleidsplan ruimte

Ons gemeentelijk ruimtelijk structuurplan of GRS dateert al van 2001. Dit plan wordt gebruikt als leidraad bij ruimtelijke plannen en acties op ons grondgebied. Maar dit beleidsplan is aan herziening toe.

Zwijndrecht heeft de afgelopen jaren een paar grondige wijzigingen gekend op vlak van ruimtelijke ordening. Twintig jaar geleden reed tram 3 nog niet door Zwijndrecht en een aantal belangrijke wonuitbreidingsgebieden waren op het gewestplan nog niet ingevuld. Grootstedelijk Gebied Antwerpen, waartoe we vandaag behoren, was nog niet afgebakend. De plannen voor een derde Scheldekruising moesten nog vele waters doorzwemmen en van een geluidsbuffering was zelfs nog geen sprake. Vandaag zijn er nieuwe kansen, nieuwe bedreigingen en nieuwe uitdagingen. Denk maar aan de klimaatverandering, de verstedelijkingsdruk en de vergrijzing. Tijd dus voor een nieuwe invulling van het beleidsplan.

Nieuw Beleidsplan Ruimte

In het nieuwe Beleidsplan ruimte willen we de krachtlijnen uitzetten voor de volgende 20 jaar.
Als we in de toekomst voor iedereen ruimte willen hebben om te wonen, werken en leven, dan moeten we er nu al over nadenken.

Hoe behouden we ons 'dorpse' karakter in de schaduw van de stad? Hoe versterken we onze kernen en bewaren we de open ruimte? Hoe bereiden we ons voor op de klimaatverandering? En hoe geven we alle functies die onze ruimte delen, zoals landbouw en natuur, wonen en bedrijvigheid, mobiliteit en publiek domein, de plaats die ze verdienen?

De opmaak van het beleidsplan ruimte is een intensief proces met voorbereidend onderzoek en overleg met alle betrokkenen dat in verschillende fases loopt.

Inspraak en participatie

Ook als inwoner heb je een belangrijke stem in de opmaak van dit plan. Je krijgt de kans om het Beleidsplan Ruimte te voeden en te becommentariëren.

Volg het proces

Op deze pagina worden alle documenten gebundeld en houden we je op de hoogte van het verdere proces van de ontwikkeling van het beleidsplan.

Update 13/01/2022: Openbaar onderzoek beleidsplan ruimte
Op 22 december 2022 heeft de gemeenteraad van Zwijndrecht een besluit genomen, waarin ze het ontwerp-Beleidsplan Ruimte Zwijndrecht (kortweg Beleidsplan Ruimte), voorlopig heeft vastgesteld, en waarbij ook een ontwerp-plan-milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) hoort. Een nieuw Beleidsplan Ruimte voor Zwijndrecht: ‘plaats op mensenmaat’ en dit ter vervanging van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Van 17 januari 2023 tot en met 17 april 2023 kan iedereen de ontwerpversie van het BRZ en het daarbij horende ontwerp-plan-MER inkijken en opmerkingen geven. Het is de laatste kans om je mening te geven vooraleer het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt vervangen. Bij bijlages vind je alle documenten:

 • Ontwerp plan-MER Beleidsplan ruimte Zwijndrecht
 • Ontwerp BRZ - Procesnota - voorlopig vastgesteld door GR 22 12 2022
 • Ontwerp BRZ - Beleidskader leefbare woonkernen - voorlopig vastgesteld door GR 22 12 2022
 • Ontwerp BRZ - Beleidskader robuuste open ruimte - voorlopig vastgesteld door GR 22 12 2022
 • Ontwerp BRZ - onderzoeksrapport DNA open ruimte - voorlopig vastgesteld door GR 22 12 2022
 • Ontwerp BRZ - onderzoeksrapport DNA woonkernen - voorlopig vastgesteld door GR 22 12 2022
 • Ontwerp BRZ - onderzoeksrapport open en bebouwde ruimte - voorlopig vastgesteld door GR 22 12 2022
 • Ontwerp BRZ - onderzoeksrapport verdichting - voorlopig vastgesteld door GR 22 12 2022
 • Ontwerp BRZ - onderzoeksrapport woonbehoefte - voorlopig vastgesteld door GR 22 12 2022
 • Ontwerp BRZ - strategische visie - voorlopig vastgesteld door GR 22 12 2022

Update 25/05/2022

Het voorontwerp beleidsplan ruimte Zwijndrecht is vorige week goedgekeurd door het college. De adviesronde start volgende week maandag 30/5 en eindigt 30/6. Dit betekent dat er met het ontwerp plan-MER alvast kan worden gestart. Hieronder vind je alle documenten die deel uitmaken van het voorontwerp.

 • strategische visienota ‘Zinderend Zwijndrecht’
 • beleidskader ‘robuuste open ruimte’
 • beleidskader ‘leefbare woonkernen’
 • onderzoeksrapport ‘open en bebouwde ruimte’
 • onderzoeksrapport ‘DNA open ruimte’
 • onderzoeksrapport ‘DNA woonkernen’
 • onderzoeksrapport ‘woonbehoefte’
 • onderzoeksrapport ‘verdichting’
 • procesnota

Update 25/02/22: Hoe zie jij Zwijndrecht binnen 20 jaar? Doe mee met de online bevraging 

Update 25/11/21 : verslag van dorpsdebat Beleidsplan ruimte 21 september 2021

Update 30/08: Dorspdebat Buurten in verandering op 21 september om 20 u. in OC 't Waaigat

Update 12/04/2021 - BGO Open ruimte

-BGO open ruimte (zie bijlage)
-nota Openruimtemal (zie bijlage)
-nota DNA Open Ruimte (zie bijlage)

(* BGO: Beleidsmatig gewenste ontwikkeling)

Update 1/03/2021 - Synthese van de inspraakreacties op de Conceptnota “Zinderend Zwijndrecht”
Lees hier de synthese

Update 01/12 - publieke inspraak over het plan MER
In bijlage vind je de kennisgeving plan MER. Reageer op deze kennisgeving

Update 29/10 - conceptnota
In bijlage vind je de conceptnota van Beleidsplan Ruimte: Reageer op deze conceptnota.

Update 27/10 - Procesnota
In bijlage vind je de procesnota van Beleidsplan Ruimte: Reageer op deze procesnota.

Bijlagen