Besluit ter bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning: hoek Heidestraat-Lindenstraat

Referentie gemeente SV2017/0189
Referentie omgevingsloket DBA_2017055428
Project bouwen van meergezinswoning met 2 woongelegenheden
Adres van de werken Hoek Heidestraat-Lindenstraat
Kadasternummer 1e afdeling, sectie B, perceel 649N, 649T, 650S

De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van ROOFCLEANERS, met als adres Dorp West 86 te 2070 Zwijndrecht werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 20 februari 2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager.
De bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning dient te worden aangeplakt. De gemeente voert de aanplakking. Deze gaat in op 1 maart 2018 en eindigt 30 maart 2018.

De aanvrager is ertoe verplicht de startdatum van de aanplakking, nl. 1 maart door te geven via het omgevingsloket.

De na te leven voorwaarden bij de vergunning zijn na te lezen in het vergunningsdocument.

Beroepsmogelijkheden:

Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan een administratief beroep ingesteld worden bij de deputatie van de provincie waarin de gemeente gelegen is binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Deze en de andere voorwaarden waaraan het beroep moet voldoen zijn na te lezen in art. 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.