Besluit ter bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning: Heirbaan 193

Referentie gemeente SV2017/0222
Referentie omgevingsloket DBA_2017063421
Project oprichten van 20 appartementen
Adres van de werken Heirbaan 193, Heirbaan 193 te Zwijndrecht
Kadasternummer 2e afdeling, sectie A, perceel 148Y2

De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van VEWIBO, met als adres Dorp West 124 te 2070 Zwijndrecht werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VANĀ 8 mei 2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager.
De bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning dient te worden aangeplakt.
De gemeente voert de aanplakking. Deze gaat in op 17 mei 2018 en eindigt op 15 juni 2018.
De aanvrager is ertoe verplicht de startdatum van de aanplakking, nl. 17 mei 2018 door te geven via het omgevingsloket.

De na te leven voorwaarden bij de vergunning zijn na te lezen in het vergunningsdocument.

Beroepsmogelijkheden:

Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan een administratief beroep ingesteld worden bij de deputatie van de provincie waarin de gemeente gelegen is binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Deze en de andere voorwaarden waaraan het beroep moet voldoen zijn na te lezen in art. 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.