Besluit ter bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning: Torenstraat 57

Referentie gemeente SV2017/0192
Referentie omgevingsloket DBA_2017053105
Project Bouwen van een woning
Adres van de werken Torenstraat 57 te Zwijndrecht
Kadasternummer 1e afdeling, sectie B, perceel 1022H3

De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van Van Campen - De Bruyn, met als adres Antoon Van den Bosschelaan 58 te 2100 Antwerpen werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 27 maart 2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager.
De bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning dient te worden aangeplakt. De gemeente voert de aanplakking. Deze gaat in op 5 april 2018 en eindigt op 4 mei 2018.

De aanvrager is ertoe verplicht de startdatum van de aanplakking, nl. 5 april 2018 door te geven via het omgevingsloket.

De na te leven voorwaarden bij de vergunning zijn na te lezen in het vergunningsdocument.

Beroepsmogelijkheden:

Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan een administratief beroep ingesteld worden bij de deputatie van de provincie waarin de gemeente gelegen is binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Deze en de andere voorwaarden waaraan het beroep moet voldoen zijn na te lezen in art. 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.