Bevestiging van activiteiten en werkingstoelage socio-culturele verenigingen

De gemeente biedt een werkingssubsidie aan voor het plaatselijk verenigingsleven. Hiervoor dienen zij maandelijks een overzicht van de activiteiten van de voorafgaande maand te bezorgen aan de cultuurdienst.

Op basis van alle activiteiten van een kalenderjaar, worden punten toegekend, naargelang de aard en de soort activiteit. Alle punten van alle verenigingen worden in de loop van het voorjaar, volgend op een afgesloten kalenderjaar, samengeteld. Het voorziene subsidiebudget wordt daarop gedeeld door dit totale aantal punten om de waarde van 1 punt te kunnen bepalen. Zo wordt het aantal punten dat iedere vereniging ‘verzamelde’ omgezet in een werkingstoelage. Deze toelage wordt in principe uitgekeerd in het voorjaar volgend op het afgesloten kalenderjaar.

Voorwaarden

  • Enkel voor erkende, niet-nominatieve verenigingen
  • Enkel activiteiten die voorzien zijn van bewijsstukken, komen in aanmerking
  • Een vereniging organiseert minimaal 2 socio-culturele activiteiten per kalenderjaar
  • Elke vereniging krijgt tijdig een overzicht van de activiteiten van het voorbije kalenderjaar en heeft de mogelijkheid om mogelijke vergetelheden of onjuistheden te corrigeren

Daarnaast bestaan nog andere toelagen voor het verenigingsleven:

  • Nominatieve toelage (voor verenigingen die niet in het reglement passen)
  • Verzusteringstoelagen (in kader van verzustering van Zwijndrecht Nederland en Idstein in Duitsland)
  • Jubileumtoelage (vanaf 25 jaar)

Hoe aanvragen ?

De bevestiging gebeurt ofwel via het formulier in het e-loket, ofwel op hiervoor voorziene papieren te bevragen bij de themabalie vrije tijd/snelbalie

Elke vereniging krijgt in het voorjaar een inlichtingenblad toegestuurd om de gegevens te actualiseren. Hier zit eveneens het overzicht van alle verwerkte activiteiten van het vorige kalenderjaar bij.