B: Retributiereglement voor huisvuilzakken, lediging (diftar)containers en gebruik ondergrondse sorteerstraten – tariefwijziging

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen volgend dossier heeft goedgekeurd:

2022_CBS_01474 - Retributiereglement voor huisvuilzakken, lediging (diftar)containers en gebruik ondergrondse sorteerstraten – tariefwijziging

Dit treedt in werking op 1 januari 2023

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 23 november 2022 en ligt tevens ter inzage op de dienst Financiën.