B:Toelagereglement aanleg van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 27 februari 2020 volgend dossier heeft goedgekeurd: Toelagereglement aanleg van een hemelwaterput en/of een infiltratievoorziening. Dit treedt in werking op 1 januari 2020. 

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Financiën. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 3 maart 2020.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken