B: Toelagereglementen opheffing

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 26 augustus 2021 volgend dossier heeft goedgekeurd: Toelagereglementen opheffing. Volgende toelagereglementen worden opgeheven:

  • - Toelagereglement personen met een handicap
  • - Toelagereglement ontwikkelingssamenwerking
  • - Toelagereglement particulieren ter ondersteuning van de thuisverzorging van bejaarden
  • - Toelage reglement aanvullende aanpassingsvergoeding
  • - toelagereglement ter ondersteuning van de mantelverzorger
  • - toelagereglement palliatieve thuispatiënten.

Dit treedt in werking op 1 januari 2021. 

(Deze reglementen werden in zitting van 26 augustus 2021 door de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd met ingang van 1 januari 2021.)

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Financiën. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 1 september 2021.