B: budget 2018 - meerjarenplanning 2014 - 2019 GEMEENTE

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 30 november 2017 volgende dossiers heeft goedgekeurd :

Budget 2018 - GEMEENTE

Aanpassing meerjarenplanning 2014 – 2019 GEMEENTE. 

Dit werd bekendgemaakt op 6 december 2017 overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

De besluiten zijn hier te raadplegen. De dossiers liggen ter inzage op de dienst financiën.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken