Bufferbekken onder Kaaiplein tegen wateroverlast

Op een aantal plaatsen in Zwijndrecht kan er bij hevige regenval wateroverlast ontstaan waarbij straten, kelders en soms woningen onder water komen te staan. De gemeente liet daarom een grondige studie uitvoeren van de waterlopen en rioleringen.

De studie geeft aan waar er aanpassingen dienen te gebeuren om de wateroverlast in de toekomst te voorkomen. De werken die hiervoor nodig zijn, worden nu stap voor stap uitgevoerd. Ook het nieuwe bufferbekken onder het Kaaiplein hoort hierbij.

Wat is er al gebeurd?

Eind maart werd het pompstation Zwaluwbeek door de provincie in gebruik genomen. Het regenwater kan hiermee sneller naar de Schelde worden afgevoerd. Dit lost de problemen aan de kazerne en aan de Krijgsbaan op.

Recent zijn de werken in de Oude Gentweg ook afgerond. Hierdoor zijn alle straatkolken rechtstreeks aangesloten op de Laarbeek en Burchtse Weel en kan de riolering in extreme omstandigheden via de gracht overstorten. Dit is de eerste stap naar een oplossing voor de overlast op de Antwerpsesteenweg in de omgeving van het Kaaiplein.

Wat mogen we verwachten?

Een tweede ingreep in ons rioleringsstelsel voor deze wateroverlast is de aanleg van een bufferbekken onder het Kaaiplein. Hier zal de aannemer een ondiepe kelder bouwen van meer dan 500 m3. Wanneer de riolering in de straat de hoeveelheid regenwater niet meer aan kan, zal het water afgeleid worden naar deze kelder. Wanneer de regenbui voorbij is, zal dit bekken terug leeglopen. Nu zal dit reservoir gebruikt worden voor het gemengd rioleringswater. Dit bestaat uit zowel uit regenwater als uit huishoudelijk afvalwater. Later, als in het centrum van Burcht de rioleringen gescheiden worden, wordt dit een zuiver regenwaterbekken.

Welke werken zijn er recent uitgevoerd?

Bij werken met zulke impact horen vooraf heel wat onderzoeken. Zo is er een analyse van de grond, zodat we weten welke kwaliteit die heeft. Ook een archeoloog moet een advies geven. Hij onderzoekt oude plannen en gekende geschiedkundige gegevens. Als daaruit blijkt dat er mogelijk waardevolle resten in de grond zitten, zullen er ter plaatse proefputten gemaakt worden. Deze werken zijn achter de rug. We hebben daarbij duidelijk de oude aanlegplaats teruggevonden. De volgende opzoekingen zullen gebeuren bij de uitgraving van de bouwput.

Wanneer starten de echte werken?

Na de mei-kermis is het zo ver. Het plein zal afgesloten blijven en de aannemer zal starten. Eerst zal hij de kasseien opbreken en een keerwand plaatsen om de kaaimuur te beveiligen. Daarna starten de graafwerken en komt de archeoloog terug langs. Dat betekent dat de uitgravingen traag zullen verlopen, zodat de archeoloog alle oude resten kan opmeten. Eens dit achter de rug is, kan de bouw van de kelder starten.

Om de koppeling aan de riolering in de straat mogelijk te maken zullen er verkeersomleidingen nodig zijn. Dit is zowel aan het Kaaiplein zelf als op de Antwerpsesteenweg voorzien. De verbinding met Linkeroever blijft echter gegarandeerd. Als alles goed verloopt, zullen de werken tegen het einde van dit jaar klaar zijn.

Ook voor de Heidam is er beterschap

De gemeente heeft reeds een klein bufferbekken aangelegd naast het viaduct. Bij de Oosterweelwerken is een extra riolering voorzien aan de Hoefijzersingel waardoor het water van de Carrefoursite niet meer langs de Heidam zal passeren. Ook de provincie zal de Burchtse Scheibeek in de KMO-zone herprofileren. Als de werken goed verlopen, zullen ze in 2020 klaar zijn.

Met deze grote ingrepen zal er een oplossing komen voor die plaatsen die gevoelig zijn voor wateroverlast.

Gepubliceerd op donderdag 18 april 2019 11.22 u.