Conformiteitsattest

Als je een woning (een zelfstandige woning of een kamer of studentenkamer) verhuurt in het Vlaams Gewest, moet je ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen. Als eigenaar-verhuurder kun je bij de gemeente een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning voldoet aan de woningnormen conform de Vlaamse Codex Wonen.

Het attest is geen verhuurvergunning, maar met het conformiteitsattest kun je aan potentiële huurders wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld.

Het conformiteitsattest is 10 jaar (<= 4 gebreken cat I) of 5 jaar (> 4 gebreken cat I & geen gebreken cat II of III) geldig, maar vervalt van rechtswege als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. aan de woning werken worden uitgevoerd als vermeld in artikel 3, § 3, van de huurwet;
 2. de woning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard in toepassing van de Vlaamse Codex wonen;
 3. de woning onbewoonbaar wordt verklaard in toepassing van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet;
 4. er voor de woning een proces-verbaal wordt opgesteld door de wooninspecteur van Wonen-Vlaanderen;

Voor wie ?

In onze gemeente geldt de verordening die stelt dat het conformiteitsattest verplicht is voor elke nieuwe verhuring of ter beschikking stelling. De verplichting is van toepassing voor alle nieuwe huurcontracten in woningen van een bepaalde leeftijd:

 • vanaf 1 januari 2021: woningen van 40 jaar en ouder
 • vanaf 1 januari 2026: woningen van 30 jaar en ouder
 • vanaf 1 januari 2029: woningen van 20 jaar en ouder

Enkel de verhuurder kan het conformiteitsattest aanvragen.

Het attest is eveneens verplicht bij de opheffing van een besluit tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid van de woning. Bij een aanvraag tot opheffing van een ongeschikt of onbewoonbaarheidsverklaring kan het verzoek door ongeacht wie worden ingediend.

Voorwaarden

Er kan enkel een conformiteitsattest uitgereikt worden als de woning:

 • geen of minder dan 7 gebreken van categorie I heeft;
 • geen gebreken van categorie II heeft en
 • geen gebreken van categorie III heeft en
 • voldoet aan de rookmelderverplichting van 1 juni 2012.

De woning mag niet verhuurd worden, als ze niet voldoet aan de vereisten en normen, zoals vermeld in de Vlaamse Codex Wonen, artikel 3.

Indien de woning toch wordt verhuurd, te huur of ter beschikking wordt gesteld met oog op bewoning is de verhuurder strafbaar.

Hoe aanvragen ?

De aanvraag van het conformiteitsattest kan je online indienen via deze link of download het aanvraagformulier hieronder en bezorg het ingevulde formulier tegen ontvangstbewijs aan het gemeentehuis t.a.v. Woonloket, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht.

Bij het volledig ingevulde aanvraagformulier voeg je, indien je hierover beschikt, volgende bijlagen:

 • Energieprestatiecertificaat van de woning,
 • Recente keuringsattesten die aantonen dat alle aanwezige installaties conform en veilig zijn. Als het om ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde wooneenheden gaat, moeten ze dateren van na de ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid,
 • Voor elektriciteit gelden enkel keuringsattesten afgeleverd door een erkend keuringsorganisme,
 • Voor gas- en stookolie-installaties of kolenkachels gelden attesten afgeleverd door een erkend keuringsorganisme, loodgieter of installateur,

Een (inter)gemeentelijke onderzoeker voert het onderzoek uit.

Op basis van het technische verslag van Wonen Vlaanderen wordt de conformiteit van de woning bepaald. De burgemeester beslist, binnen zestig dagen, na de officiële aanvraag, over het afleveren van het conformiteitsattest.

Als er geen beslissing is gevallen binnen de termijn van zestig dagen kan de verzoeker na het verstrijken van de termijn of binnen de dertig dagen na ontvangst van de weigering een conformiteitsonderzoek aanvragen bij de gewestelijk ambtenaar van het Agentschap Wonen Vlaanderen. De gewestelijk ambtenaar zal dan het conformiteitsonderzoek uitvoeren en het conformiteitsattest afleveren of weigeren.

Kostprijs

Het conformiteitsattest kost 92,00 euro voor een zelfstandige woning. Deze kostprijs wordt aangerekend bij aanvraag van het attest. Het onderzoek wordt ingepland, na ontvangst van de betaling.

Voor een kamerwoning bedraagt het conformiteitsattest 92,00 euro, verhoogd met 15,00 euro per kamer, met een maximum van 1775,00 euro per gebouw.

Afhandeling

De gemeente kan vanaf 01/01/2023 een GAS-boete uitschrijven voor alle eigenaar-verhuurders die geen conformiteitsattest aanvragen voor hun huurwoning (binnen een periode van 12 maanden na het aangetekend schrijven van de gemeente).

Reglement

Je kan de gemeentelijke verordening en het retributiereglement hieronder downloaden.