Conformiteitsattest

https://secure.zwijndrecht.be/internetafspraken/product=157

Als je een woning (een zelfstandige woning of een kamer of studentenkamer) verhuurt in het Vlaams Gewest, moet je ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen. Als eigenaar-verhuurder kun je bij de gemeente een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woningnormen voldoet.

Het attest is geen verhuurvergunning, maar met het conformiteitsattest kun je aan potentiële huurders wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld.

Het conformiteitsattest is 5 jaar geldig, maar vervalt van rechtswege als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Er worden aan de woning ingrijpende renovatiewerkzaamheden uitgevoerd.
 • De burgemeester heeft de woning ongeschikt, onbewoonbaar en/of overbewoond verklaard (het attest heeft geen rechtskracht meer zodra terzake een besluit is getroffen) volgens artikel 15 van de Vlaamse Wooncode of volgens artikel 135 van de nieuwe gemeentewet;
 • De geldigheidstermijn is verstreken;
 • Er wordt een proces verbaal opgesteld door de Vlaamse Wooninspectie.

Voor wie ?

In onze gemeente geldt de verordening die stelt dat het conformiteitsattest verplicht is voor elke nieuwe verhuring of ter beschikking stelling. De verplichting is van toepassing voor alle nieuwe huurcontracten in woningen van een bepaalde leeftijd:

 • 2015 - 2019: woningen van 50 jaar en ouder (bouwjaar 1965 en vroeger)
 • 2020 - 2022: woningen van 40 jaar en ouder
 • 2023 - 2024: woningen van 30 jaar en ouder
 • 2025: alle huurwoningen

Het attest is eveneens verplicht bij de opheffing van een besluit tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid van de woning.

Enkel de verhuurder kan het conformiteitsattest aanvragen.

Bij een aanvraag tot opheffing van een ongeschikt of onbewoonbaarheidsverklaring kan het verzoek door ongeacht wie worden ingediend.

Voorwaarden

Er kan enkel een conformiteitsattest uitgereikt worden als de woning aan volgende voorwaarden voldoet:

 1. Er worden minder dan 15 strafpunten vastgesteld via het technisch woningonderzoek.
 2. De woning voldoet aan de rookmelderverplichting van 1 juni 2012.
 3. De woning is niet onbewoonbaar.

De woning mag niet verhuurd worden, als ze niet voldoet aan de vereisten en normen, zoals vermeld in art.5 van de Vlaamse Wooncode.

Indien de woning toch wordt verhuurd, te huur of ter beschikking wordt gesteld met oog op bewoning is de verhuurder strafbaar.

Hoe aanvragen ?

Het aanvraagformulier kan je hieronder downloaden.

Bij het volledig ingevulde aanvraagformulier voeg je, indien je hierover beschikt, volgende bijlagen:

 • Energieprestatiecertificaat van de woning,
 • Recente keuringsattesten die aantonen dat alle aanwezige installaties conform en veilig zijn. Als het om ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde wooneenheden gaat, moeten ze dateren van na de ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid,
 • Voor elektriciteit gelden enkel keuringsattesten afgeleverd door een erkend keuringsorganisme,
 • Voor gas- en stookolie-installaties of kolenkachels gelden attesten afgeleverd door een erkend keuringsorganisme, loodgieter of installateur,

Je kan de aanvraag samen met de bijlagen afgeven bij het woonloket of aangetekend versturen naar de burgemeester van je gemeente.

Een gemeentelijke onderzoeker voert het onderzoek uit.

Op basis van het technische verslag van Wonen Vlaanderen wordt de conformiteit van de woning bepaald.

De burgemeester beslist, binnen zestig dagen, na de officiële aanvraag, over het afleveren van het conformiteitsattest.

Als er geen beslissing is gevallen binnen de termijn van zestig dagen kan de verzoeker na het verstrijken van de termijn of binnen de dertig dagen na ontvangst van de weigering een conformiteitsonderzoek aanvragen bij de gewestelijk ambtenaar van het Agentschap Wonen Vlaanderen. De gewestelijk ambtenaar zal dan het conformiteitsonderzoek uitvoeren en het conformiteitsattest afleveren of weigeren.

Kostprijs

Het conformiteitsattest kost 62,50 euro voor een zelfstandige woning.

Voor een kamerwoning bedraagt het conformiteitsattest 62,50 euro, verhoogd met 12,5 euro per kamer, met een maximum van 1250 euro per gebouw.

 

Reglement

Je kan de gemeentelijke verordening en het retributiereglement hier downloaden