De toekomst van het Binnenplein: landschapspark met ruimte voor spel en ontmoeting

Het masterplan voor het Binnenplein is klaar en werd tijdens de gemeenteraad van juni goedgekeurd. In het plan komt er een landschapspark met speel- en ontmoetingsplekken, een nieuw skatepark en het Binnenplein wordt toegankelijker voor fietsers en voetgangers via verschillende toegangspoorten.

Hiermee bereiken we een mijlpaal in het ontwerp- en participatietraject dat van start ging in 2017. In samenwerking met die ontwerpers ( Studiebureau Brut- Atelier Arne Deruyter) zijn we erin geslaagd de wensen en bezorgdheden van het bestuur en de bewoners zorgvuldig in te passen in een duurzaam landschapsplan. 

Landschapspark met speel- en ontmoetingsplekken

Er komt op korte termijn in het Binnenplein centraal een park met ruimte voor water, groen, spel en ontmoeting. Binnen het park willen we een echt waterlandschap creëren door de huidige beek meer ruimte te geven. Er komen natuurlijke speelplekken, veel nieuwe bomen, en verschillende paden om het hele gebied toegankelijker te maken voor fietsers en voetgangers.

Het landschapspark werd positief onthaald. De gemeente wil nog deze legislatuur van start gaan met de realisatie hiervan.

Nieuw skatepark

Op de plek van het huidige skatepark komt een nieuw skatepark, mooi geïntegreerd in het groen en uitgevoerd in beton (in plaats van hout en staal) om geluidshinder te beperken. De Jeugddienst heeft de kinderen en jongeren van Zwijndrecht intensief bij de ontwerpopdracht betrokken, zodat het nieuw skatepark ook naar hun wens wordt ontworpen. Er is aandacht voor verschillende leeftijden en niveaus, van beginners tot gevorderden. Het definitieve ontwerp is goedgekeurd en de uitvoering is gepland voor het voorjaar 2022.

Toegankelijk voor fietsers en voetgangers

Iedereen is het erover eens dat er een veilige doortocht moet zijn voor fietsers en voetgangers. Doorgaand verkeer moet worden tegengehouden. Ook de toegangspoorten tot het Binnengebied krijgen de nodige aandacht. Alle toegangen tot het Binnenplein worden ingericht als herkenbare ingang naar het park. Op korte termijn wordt de Verstocktstraat heraangelegd als autoluw woonerf en een ‘groene ingang’ voor fietsers en voetgangers. Gelijklopend daarmee worden groene, uitnodigende accenten in de Paul D’Haesestraat naar voren geschoven. Ook de toegang aan de Statiestraat 111, waar nu nog auto’s mogen doorrijden, wordt enkel toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Bijkomend maken we nog deze zomer het Binnenplein voor fietsers en voetgangers bereikbaar via de Statiestraat 69. Er komt ook een autovrije verbinding naar ’t Zwen maar hiervoor moeten we nog verder onderzoek en overleg organiseren

Parkeerplaatsen

Over de parkeergelegenheid om en rond het gemeentehuis lopen de meningen sterk uiteen – van liever minder tot liever meer parkeerplaatsen. Een verklaring vinden we in de parkeerstudie van 2019 waaruit blijkt dat er een overaanbod aan parkeerplaatsen is, behalve tijdens uitzonderlijke pieken. Vraag is of het wel verstandig is om het parkeeraanbod uit te breiden met plaatsen die meestal onderbenut zullen zijn.

Op vraag van het bestuur maakte de ontwerper wel al een plan voor de toekomst. Een groot deel van parkeerplaatsen kan ondergronds worden gebracht wanneer de nieuwe woonwijk er komt, in combinatie met een beperktere groene parking bovengronds voor bezoekers van de winkelstraat en de gemeentelijke voorzieningen. Voorlopig verandert er niets aan de huidige parking, waarvan een deel aan de sporthal nog vrij recent werd aangepakt.

Woonontwikkeling

Het bijzonder plan van aanleg (BPA van 1999) vertrok meer vanuit de bebouwing maar werd nooit volledig uitgevoerd. Zo voorzag het BPA in de zone ten westen van het gemeentehuis, in eigendom van de woonmaatschappij, een verlenging van de Verstocktstraat met aaneengesloten bebouwing. Het grote grasveld tussen het gemeentehuis en de Statiestraat laat appartementen toe van vier bouwlagen rond een stedelijk plein. Beide zones liggen dus tot op vandaag te wachten op woonontwikkeling. Maar de kijk op het Binnenplein is veranderd en het masterplan richt zich meer op het landschap.

Toekomstige woonontwikkeling wordt beperkt en verankerd langs de Statiestraat en A. Borinstraat. Ook in de toekomst zullen mensen ergens moeten wonen, en uiteraard doen ze dat het best dicht bij openbaar vervoer, scholen, winkels en andere functies. Bovendien zorgen we er op die manier voor dat er niet gebouwd wordt in andere, minder goed toegankelijke plekken in de open ruimte.

Op vraag van het bestuur en de inwoners onderzocht de ontwerper hoe de woonwijk minder ‘dicht bebouwd’ kan zijn, zonder aan kwaliteit in te boeten. Met een ondergrens van 65 tot 80 woongelegenheden ligt het plan vandaag aanzienlijk lager dan de 145 woningen die aanvankelijk werden vooropgesteld. Vermits het hier om een soort ‘reservegebied’ gaat en woningbouw niet voor morgen zal zijn, is er voldoende tijd om dit volgens duurzame principes uit te werken.

Gepubliceerd op maandag 12 juli 2021 9 u.