B: Deontologische code lokale mandatarissen

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente bekend dat de gemeenteraad in zitting van 21 maart 2019 onderstaand reglement heeft goedgekeurd:

Deontologische code voor lokale mandatarissen. Deze code treedt in werking op 1 april 2019. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 25 maart 2019.

De code ligt ter inzage op het Secretariaat.

 

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken