Eerstespadesteek Oosterweelverbinding met sterke garanties leefbaarheid in Zwijndrecht

Vanmorgen ging de eerste spade voor de Oosterweelverbinding plechtig de grond in. Die luidde de officiële start in van de werken, na het afsluiten van een akkoord tussen verschillende betrokken groepen. In dit akkoord krijgt Zwijndrecht sterke garanties voor een betere leefbaarheid.

Het geluidsklimaat in Zwijndrecht zal er over vijf jaar helemaal anders uitzien. Ontwerpteam West heeft voor de gemeente een totaalplan klaar met bermen en schermen van niet minder dan 8 meter hoog. In combinatie met een geluidsarm wegdek en een snelheidsbeperking beantwoordt dit plan aan de doelstelling die in 2017 werd vastgelegd.

Vorig jaar ging het jarenlange verzet tegen Oosterweel liggen. De Antwerpse actiegroepen ruilden hun gerechtelijke procedure tegen de bouwplannen van nv BAM in voor globale afspraken over een betere leefbaarheid, met als einddoel een volledige overkapping van de ring.

Hun Zwijndrechtse collega’s en het gemeentebestuur kozen op dat moment voor een andere aanpak: in een overeenkomst met de Vlaamse overheid verkregen zij onder meer dat de geluidshinder afkomstig van de E17 in de omliggende woongebieden met 10 dB omlaag zou gaan.

Boter bij de vis dus, en vandaag blijkt dat dit een verstandige beslissing is geweest.

Liever -10 dB in de hand

De Antwerpse instemming met het Oosterweeltracé trok een kruis over de mogelijkheid om de E17 te overkappen, want de twee zijn technisch niet verzoenbaar. Bovendien zou een gedeeltelijke overkapping niet volstaan om het globale geluidsniveau drastisch naar beneden te brengen. Daarnaast bleef de financiering een groot vraagteken: door zijn lager soortelijk gewicht was Zwijndrecht ervoor beducht in de wedstrijdformule van de Intendant uiteindelijk aan het kortste eind te trekken.

Dan liever een resultaatsverbintenis. Het gewaarborgd maatregelenpakket voor het Zwijndrechts geluidsproject wordt in elk geval uitgevoerd, onafhankelijk van de rangschikking die in juni uit de wedstrijd van de Intendant naar voren komt.

Een sterk globaal concept

Ontwerpteam West, dat in de ontwerpwedstrijd van Intendant D’Hooghe instaat voor het segment Linkeroever en Zwijndrecht, kreeg de opdracht met hoogdringendheid te onderzoeken hoe het “geluidsproject Zwijndrecht” gerealiseerd en ruimtelijk ingepast kan worden. Na vier maanden studeren, tekenen en vergaderen met een werkgroep van actoren, viel vorige week alles in zijn plooi. De buffering loopt van bovenop de Krijgsbaan (E17) tot en met de geplande kluifrotonde op de E34.

“Het concept van Team West is een visueel en planmatig coherent geheel van geluidsbuffers dat zo veel mogelijk in het landschap wordt geïntegreerd en het landschapspark op Linkeroever aankondigt. Waar gronddijken technisch niet uitvoerbaar zijn (wegens plaatsgebrek, op bruggen, …) of in functie van de coherentie van het project niet gewenst, worden doorzichtige naar buiten hellende schermen gepland (eventueel te voorzien van zonnecellen – dit wordt nog nader onderzocht). Om de consistentie en de robuustheid van de geluidsbuffer te waarborgen, worden alle bermen en schermen voldoende gedimensioneerd [8 meter, gemeten vanaf de snelweg]” (Protocol van het iteratief ontwerpproces ter uitvoering van het Samenwerkingsakkoord – Zwijndrecht, Luik “Geluidsproject”, 31 januari 2018)

Mocht later blijken dat het -10 dB-resultaat nog niet is gehaald, moeten bijkomende maatregelen worden genomen. 

Naast het geluidsproject omvat het totaalontwerp van Team West ook andere leefbaarheidsingrepen zoals een landschapspark dat de natuurgebieden op linkeroever met elkaar verbindt, een verbeteringen van de fietsinfrastructuur met fietsersbrug over de Schelde, en een globale visie op de herbestemming en ontwikkeling van de zones langs de snelweg. Het volledige ontwerp wordt in juni beoordeeld in het kader van de wedstrijd van de intendant.

 

Gepubliceerd op donderdag 8 februari 2018 13.57 u.