Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) "Dorp aan de stroom"

Ruimtelijke structuurplannen zijn plannen waarin een overheid vastlegt hoe zij de ontwikkelingen op haar grondgebied in de toekomst wil zien gebeuren. De gemeente Zwijndrecht beschikt over een eigen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS).

Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan. Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen kadastrale percelen onder meer volgende zaken vast:

  • Welke activiteiten er mogen plaatsvinden.
  • Waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften.
  • Hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Zowel het Vlaamse gewest, de provincies en de gemeenten kunnen ruimtelijke uivoeringsplannen opmaken.

Concreet voor een gebied gelegen aan de Kerkstraat, vlakbij het centrum van Burcht, wil de gemeente Zwijndrecht een RUP realiseren om een wettelijk kader te hebben voor de ontwikkeling en sanering van een voormalig petroleumdepot en aangrenzende terreinen tot een watergebonden woonproject. Hiervoor werd er eveneens een brownfieldconvenant afgesloten.

Op 25 april 2019 werd dit RUP definitief vastgesteld door de gemeenteraad.