Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) komt samen op vraag van het college van burgemeester en schepenen, van de omgevingsambtenaar of op eigen initiatief. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen landbouw, middenstand, natuur, werkgevers en werknemers en uit geïnteresseerde inwoners (12 effectieve leden en 12 plaatsvervangers). Die groep is nog aangevuld met een voorzitter (een extern deskundige) en een secretaris (een gemeentelijke ambtenaar van de dienst Ruimtelijke Ordening).

Haar voornaamste taken zijn:

  • advies verlenen aan het gemeentebestuur over aangelegenheden die verband houden met de ruimtelijke ordening, zoals de opmaak of wijziging van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, bouwverordeningen en bouwprojecten.
  • beoordelen van bezwaarschriften die zijn ingediend ten gevolge van openbare onderzoeken i.v.m. structuurplannen of ruimtelijke uitvoeringsplannen
alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).