Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) komt samen op vraag van het college van burgemeester en schepenen, van de omgevingsambtenaar of op eigen initiatief. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen landbouw, middenstand, natuur, werkgevers en werknemers en uit geïnteresseerde inwoners (12 effectieve leden en 12 plaatsvervangers). Die groep is nog aangevuld met een voorzitter (een extern deskundige) en een secretaris (een gemeentelijke ambtenaar van de dienst Ruimtelijke Ordening).

Haar voornaamste taken zijn:

  • advies verlenen aan het gemeentebestuur over aangelegenheden die verband houden met de ruimtelijke ordening, zoals de opmaak of wijziging van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, bouwverordeningen en bouwprojecten.
  • beoordelen van bezwaarschriften die zijn ingediend ten gevolge van openbare onderzoeken i.v.m. structuurplannen of ruimtelijke uitvoeringsplannen