Derde gefaseerd bodemsaneringsproject van 3M Zwijndrecht

ERM, de erkend bodemsaneringsdeskundige van 3M Belgium, diende bij de Ovam een ‘Derde gefaseerd Bodemsaneringsproject 3M Zwijndrecht – Transitie WZI hydraulische barrière’ in voor de percelen aan Canadastraat 11.

Waarom?

Het bodemsaneringsproject is opgesteld om de instroom van met PFAS verontreinigd grondwater vanuit de 3M-site naar de Palingbeek te voorkomen. Dit om zo het verspreidingsrisico te beheersen. De voorgestelde aanpak bestaat uit de aanleg van een hydraulische barrière aan de zuidelijke perceelsgrens van de 3M-site, bestaande uit een 500 meter lange rij van onttrekkingsputten.

Het bodemsaneringsproject omvat ondermeer de volgende vergunningsplichtige activiteiten of inrichtingen: grondwaterbemalingen en afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 8 augustus 2023 tot en met 6 september 2023.

Lees hier de documenten

Je kunt de documenten ook op het gemeentehuis inkijken na afspraak via 0800 99 604.

Heb je opmerkingen, bezwaren of standpunten?

Dien het in:

  • via mail milieu@zwijndrecht.be
  • per brief gericht aan: Het college van burgemeester en schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • per brief met vermelding van het dossiernummer 732 gericht aan: OVAM, Afdeling Bodembeheer, Stationsstraat 110, 2800 MECHELEN
Gepubliceerd op maandag 7 augustus 2023 9.15 u.