Openbaarheid van bestuur

Iedereen heeft het recht bestuursdocumenten te raadplegen en er een afschrift van te krijgen. In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar.

Elke overheid in Vlaanderen, dus ook het gemeentebestuur, is verplicht haar burger zélf zo goed mogelijk te informeren. Anderzijds heeft elke burger het recht om bestuursdocumenten in te kijken (inzagerecht), er een kopie van te ontvangen en uitleg te krijgen. Dit alles wordt 'openbaarheid van bestuur' genoemd.

Misschien wil je een document van een overheid inkijken. Bijvoorbeeld het milieurapport van een bedrijf in je buurt, een dossier over de aanleg van een weg.
Dat kan, want voor de overheden in Vlaanderen geldt dat in principe alle bestuursdocumenten openbaar zijn. Je kan ze inkijken, er meer uitleg over vragen of er een kopie van krijgen tegen betaling.

Het is ook mogelijk dat een bestuursdocument maar gedeeltelijk openbaar mag gemaakt worden. Als een bestuursdocument nog niet af is, of onvolledig, dan kan je aanvraag ook afgewezen worden. De overheid moet dan immers afwegen of er misverstanden kunnen ontstaan omdat nog niet alle informatie is opgenomen in het document. Wel moet de overheid in detail motiveren waarom ze je aanvraag afwijst.

 Als je toegang wil krijgen tot een bestuursdocument, moet je dit schriftelijk aanvragen via het e-formulier (zie bijlage)

Uitzonderingen

In principe zijn alle dossiers en alle gegevens van de gemeente openbaar (tijdens de kantooruren). Hierop zijn echter uitzonderingen:
  • Registers en akten van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters, strafregister.
  • Dossiers over personen en personeel.
  • De inzage van een dossier kan geweigerd worden omwille van een grondige reden (bijvoorbeeld de vraag om inzage is onredelijk (teveel opzoekingwerk), de vraag werd te vaag geformuleerd of omwille van wettelijke beperkingen).