Overlijdensakte

Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. De overlijdensakte wordt bewaard in de gemeente waar iemand overleden is, niet in de woonplaats van de overledene.

Er is een verschil tussen een afschrift van een overlijdensakte en een uittreksel van de overlijdensakte. Een afschrift bevat alle gegevens die vermeld zijn in de overlijdensakte. Een uittreksel van de overlijdensakte is een verkorte versie van de oorspronkelijke akte.

Voorwaarden

Een afschrift van de overlijdensakte (met afstamming) of fotokopieën van akten, die minder dan 100 jaar oud zijn, kunnen enkel worden afgeleverd aan:

  • de openbare overheden
  • de persoon op wie de akte betrekking heeft
  • zijn echtgenoot of echtgenote
  • zijn wettelijke vertegenwoordiger
  • zijn bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn
  • zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat

Andere personen kunnen enkel een uittreksel van de overlijdensakte aanvragen.

Derden kunnen slechts afschriften of informatie uit de akten verkrijgen mits toestemming van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Hiervoor dient men een verzoek in te dienen, waarbij men blijk geeft van een familiaal, wetenschappelijk of een ander wettelijk belang. Aan dit verzoek zijn geen kosten verbonden.

Hoe aanvragen ?

U kunt een het afschrift of uittreksel van de overlijdensakte aanvragen bij het gemeentebestuur van de plaats van overlijden:

  • bij voorkeur via het e-loket van uw gemeente
  • op afspraak bij de dienst Burgerzaken

Kostprijs

Een afschrift of uittreksel van de overlijdensakte is gratis.

Wat meebrengen?

  • uw identiteitskaart