PFOS-verontreiniging op ons grondgebied: stand van zaken

De analyse van de tweede indicatieve PFOS-meetcampagne door het Provinciaal Instituut voor de hygiëne (PIH) in opdracht van het gemeentebestuur is beschikbaar. Dit is een indicatief onderzoek. We houden voorlopig vast aan de aanbevelingen van Agentstchap Zorg en gezondheid.

Na de eerste zorgwekkende metingen in het woon- en landbouwgebied in de omgeving van de 3M-fabriek liet de gemeente stalen van bodem en grondwater nemen in een tweede perimeter, op ca. 1,5 tot 2 km van de site.

Resultaten PFOS

Uit deze resultaten blijkt dat PFOS in het grondwater (ondiepe waterwinningen, bronbemaling bij bouwwerken) globaal ruim onder de drempelwaarden ligt en zelfs niet detecteerbaar is. Op een plaats zijn wel PFOA (grotere groep van chemicaliën) in het grondwater gevonden die net binnen de voorstel-bodemsaneringsnorm voor deze stof bereikt.

De PFOS-waarden in het vaste deel van de bodem nemen af met de afstand tot 3M-site maar de streefwaarden worden overal overschreden. Overschrijding van de bodemsaneringsnorm is afhankelijk van het bestemmingstype (wonen, landbouw, recreatie). In woongebied liggen de vastgestelde waarden onder de bodemsaneringsnorm. In landbouwgebied liggen ze daarboven, omdat aan landbouwgebied strengere eisen worden gesteld.

Verder zicht op de situatie

Het gaat om een indicatief onderzoek waarmee het gemeentebestuur zicht wil krijgen op de situatie. Verder onderzoek moet uitwijzen in hoeverre de vastgestelde PFOS-concentraties in het vaste deel van de bodem “biobeschikbaar” zijn voor (d.w.z.: worden opgenomen door) teelten, en hoe PFOS zich gedraagt in het leefmilieu. Voorlopig houden we vast aan de aanbevelingen die het Agentschap Zorg en gezondheid voor ons heeft opgesteld.

Gepubliceerd op vrijdag 25 juni 2021 13.08 u.
alert-box-close-text

Info over de PFOS-verontreiniging 

Meer info over PFOS