Bekendmaking openbaar onderzoek over een bijstelling van milieuvoorwaarden van een omgevingsvergunning

Provinciebestuur Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen heeft een aanvraag ingediend voor:

Bijstelling van milieuvoorwaarden naar aanleiding van evaluatie van een omgevingsvergunning.

De provincie wenst volgende voorwaarde aan de vergunning toe te voegen:

“Uiterlijk op 7 december 2019 wordt aangetoond in hoeverre de afgasstromen die in normale

omstandigheden gegenereerd worden louter naar de fakkel gestuurd worden als back-up

systeem en in hoeverre het gebruik van de fakkel bijgevolg in overeenstemming is met de

bepalingen van BBT 17 van de BREF “CWW”. Indien de fakkel niet louter bedoeld is als back-

upsysteem, maar wel bedoeld is als secundaire zuiveringstechniek, wordt uiterlijk op 7

december 2021 aangetoond dat de afgasstromen die in normale omstandigheden gegenereerd

worden afgekoppeld zijn van de fakkel en via een aangepaste zuivering geloosd worden. De

rapportages worden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie bezorgt aan

AGOP – Milieu Antwerpen en ter informatie aan afdeling Handhaving.”

De aanvraag heeft als adres: Eval Europe NV, Nieuwe Weg 1 – Haven 1053, 2070 Zwijndrecht.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de provincie Antwerpen.

De aanvraag ligt van 4 juli 2019 tot en met 2 augustus 2019 ter inzage bij de gemeentelijke milieudienst van Zwijndrecht op volgend adres:

Milieudienst Zwijndrecht

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht

- per mail naar omgevingsloket@zwijndrecht.be