Afsprakennota adviesraden gemeente Zwijndrecht

In de gemeente zijn volgende raden erkend als gemeentelijk adviesorgaan:

de cultuurraad; de sportraad; de jeugdraad; de milieuraad; de welzijnsraad; de raad voor lokale economie; de Derdewereldraad; de seniorenraad; de bibliotheekraad.

De raden worden betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Door de gemeenteraad werd een afsprakennota gemeentelijke adviesraden goedgekeurd. Deze nota vind je hier.