Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Nieuwe Weg 1

Referentie omgevingsloket: geen
Referentie gemeente: OMWV-2019-0025
Inrichtingsnummer: 20180206-0044
Project: EVAL Europe – bijstelling van milieuvoorwaarden
Administratieve ligging:Kadastrale ligging: Nieuwe Weg 1, bus 10 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie H, perceel 174N2, 274T

Provincie Antwerpen heeft een aanvraag ingediend voor bijstelling van milieuvoorwaarden. Kort omschreven gaat het over Eval Europe - bijstelling van milieuvoorwaarden.

De aanvraag heeft als adres: Nieuwe Weg 1 bus 10 te 2070 Zwijndrecht

De deputatie heeft op 10/10/2019 het volgende beslist: toevoegen van bijkomende milieuvoorwaarde aan de inrichting: Uiterlijk op 1 maart 2020 wordt aangetoond in hoeverre de afgasstromen die in normale omstandigheden gegenereerd worden louter naar de fakkel gestuurd worden als back-up systeem en in hoeverre het gebruik van de fakkel bijgevolg in overeenstemming is met de bepalingen van BBT 17 van de BREF “CWW”. Indien de fakkel niet louter bedoeld is als back-upsysteem, maar wel bedoeld is als secundaire zuiveringstechniek, wordt uiterlijk op 7 december 2022 aangetoond dat de afgasstromen die in normale omstandigheden gegenereerd worden afgekoppeld zijn van de fakkel en via een aangepaste zuivering geloosd worden. De rapportages worden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie bezorgt aan de AGOP – Milieu Antwerpen en aan de afdeling Handhaving.

De beslissing ligt van 31/10/2019 tot en met 29/11/2019  ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres: Binnenplein 1. 

De vergunning kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

BEROEPSPROCEDURE

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift

  • Digitaal via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/)
  • Analoog per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)
Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de datum van aanplakking. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

  • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
  • het college van burgemeester en schepenen
  • de deputatie van de provincie Antwerpen

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

  • uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  • de volgende referentie: OMWV-2019-0025;
  • de redenen waarom u beroep aantekent;
  • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
  • of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMWV-2019-0025” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.