B: Rechtspositieregeling gemeentepersoneel: wijziging

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 november 2019 de wijziging van de rechtspositieregeling heeft goedgekeurd. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 6 november 2019.

Het reglement ligt ter inzage op de Personeelsdienst.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken