Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Nieuwe Weg 1

Referentie omgevingsloket: geen
Referentie gemeente: OMWV-2019-0017
Inrichtingsnummer: 20170413-0004
Project: nv Ineos Oxide Utilities – bijstelling van milieuvoorwaarden
Administratieve ligging:Kadastrale ligging: Nieuwe Weg 1 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie H, perceel 174H3, 174R3, 174X2, 174Y2

Provincie Antwerpen heeft een aanvraag ingediend voor bijstelling van milieuvoorwaarden. Kort omschreven gaat het over nv Ineos Oxide Utilities - bijstelling van milieuvoorwaarden.

De aanvraag heeft als adres: Nieuwe Weg 1 te 2070 Zwijndrecht

De deputatie heeft op 07/11/2019 het volgende beslist: toevoegen van bijkomende milieuvoorwaarde aan de inrichting: Volgende emissiegrenswaarden en meetfrequenties zijn van toepassing op de afgassen van de WKK’s vanaf 17 augustus 2021:

Parameter EGW (middelinqstiid) Meetfrequentie
HCl 9 mg/Nm3 (gemiddelde over de
bemonsteringsperiode)
bij iedere wijziging in de brandstofeigenschappen die van invloed kan zijn op de emissies
HF 3 mg/Nm3 (gemiddelde over de
bemonsteringsperiode)
bij iedere wijziging in de brandstofeigenschappen die van invloed kan zijn op de emissies
TVOS 12 mg/Nm3 (gemiddelde over de bemonsteringsperiode) eenmaal per zes maanden(1)
dioxinen en
furanen
0,036 ng I-TEQ/Nm3 (gemiddelde over de bemonsteringsperiode) eenmaal per zes maanden(1)

(1) Bij toepassing van het controlemeetprogramma, vermeld in bijlage 4.4.4 van titel II van het Vlarem kan de meetfrequentie maximaal dalen tot minimaal eenmaal per jaar. Een periodieke meting is in elk geval vereist bij iedere wijziging in de brandstofeigenschappen die van invloed kan zijn op de emissies.

De beslissing ligt van 25/12/2019 tot en met 23/01/2020  ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres: Binnenplein 1. 

De vergunning kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

BEROEPSPROCEDURE

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift

  • Digitaal via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/)
  • Analoog per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)
Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de datum van aanplakking. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

  • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
  • het college van burgemeester en schepenen
  • de deputatie van de provincie Antwerpen

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

  • uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  • de volgende referentie: OMWV-2019-0017;
  • de redenen waarom u beroep aantekent;
  • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
  • of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMWV-2019-0017” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.