Aanvraag omgevingsvergunning

Aandacht! Tijdelijke maatregelen grondverzet binnen oranje zone deelgemeente Zwijndrecht.

Er geldt een tijdelijke regeling voor grondverzet binnen de oranje zone 1 zoals vermeld op bijgevoegde overzichtskaart. De percelen binnen deze zone zijn aangeduid als ‘te saneren’ in het kader van de PFAS-verontreiniging veroorzaakt door chemiebedrijf 3M Belgium. Voor deze oranje zone werd een bodemsaneringsproject opgemaakt, maar dit saneringsproject moet nog in uitvoering gaan.

Heb je bouwplannen in de “oranje zone” nog voor je perceel wordt gesaneerd, en moet je daarvoor grond afvoeren, dan sta je voor bijkomende lasten en kosten ten gevolge van de verontreiniging. Op vraag van de gemeente heeft 3M Belgium een tijdelijk handelingskader opgezet voor het grondverzet bij vergunningsplichtige werken binnen deze zone. Ook waterputten en septische putten komen in aanmerking. De regeling komt erop neer dat 3M Belgium de kosten van de verwerking van vrijgekomen gronden voor haar rekening neemt. 3M Belgium heeft hiervoor een overeenkomst met grondreinigingscentrum GRC Kallo, Sint-Jansweg 10, 9130 Beveren. De kosten voor het transport naar GRC Kallo zijn voor rekening van de bouwheer.

De procedure gaat als volgt:
 

 • De bouwheer vult de "projectfiche" in, en maakt deze over aan Grondreinigingscentrum (GRC) Kallo via secretariaat@grckallo.be. Deze projectfiche vind je als download bij deze pagina. Het insturen van de projectfiche moet minimaal 2 weken voorafgaand aan het eigenlijke grondverzet gebeuren. De bouwheer brengt tegelijkertijd de gemeente op de hoogte via milieu@zwijndrecht.be

 • De bouwheer kiest één van de transportfirma ’s die op de projectfiche vermeld staan. De keuze is vrij, maar blijft beperkt tot deze selectie (dit om misverstanden/misbruiken te voorkomen). De bouwheer maakt zelf de nodige afspraken met de transportfirma voor het grondverzet.

 • GRC Kallo zorgt voor de opmaak van de nodige transportdocumenten die dan aan de bouwheer worden bezorgd. Het is belangrijk dat deze transportdocumenten met de transporteur worden meegegeven wanneer de gronden worden afgevoerd! De gronden zullen niet worden aanvaard wanneer de nodige begeleidende tranportdocumenten niet aanwezig zijn.

 • De bouwheer informeert GRC Kallo uiterlijk één week vóór de afvoer over de aanvoerkadans en het aantal vrachtwagens, zodat GRC Kallo de nodige voorbereidingen kan treffen.

 • Na afvoer van de gronden zorgt GRC Kallo voor de verwerking.

Voor de gele zone is er nog geen regeling, en moet worden gewacht op de resultaten van bijkomende onderzoeken door 3M Belgium. De gemeente blijft ijveren voor een soortgelijke oplossing voor de gele zone. De gemeente adviseert intussen voor de gele zone om ofwel werkzaamheden uit te stellen, ofwel de facturen voor meerkosten ten gevolge van de PFAS-verontreiniging afzonderlijk bij te houden, met het oog op een mogelijke latere tussenkomst door 3M Belgium.

Meer info: Dienst Leefomgeving via 0800/99 604 of milieu@zwijndrecht.be

Wanneer je werken uitvoert, moet je een omgevingsvergunning aanvragen. Je hebt een vergunning nodig voor:

 • nieuwbouw
 • verbouwingswerken
 • de afbraak van gebouwen
 • het wijzigen van het bodemreliëf
 • de bestemmingswijziging van een onroerend goed
 • het opsplitsen van een onroerend goed
 • het stallen van caravans en afgedankte voertuigen
 • het stallen van verplaatsbare inrichtingen voor bewoning
 • het plaatsen van een prefab-constructie
 • het plaatsen van een schotelantenne
 • het plaatsen van een uitstalling (winkels)
 • het aanbrengen van lichtreclame (winkels)
 • bomen vellen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • uitbating hinderlijke inrichtingen

Voor een aantal kleinere werken is geen omgevingsvergunning nodig of volstaat een melding. Je kunt hier nagaan of je een vergunning nodig hebt.

De werken mogen niet in strijd zijn zijn met:

 • stedenbouwkundige verordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Lopende omgevingsvergunningen vind je onder bekendmakingen.

Hoe aanvragen ?

Neem best vooraf contact op met de dienst Leefomgeving 0800 99 604 (gratis).

Vraag je vergunning aan via het Omgevingsloket.

Soms is het nog toegestaan om je aanvraag op papier in te dienen.

Kostprijs

Zie retributiereglement op aanvragen en_of meldingen omgevingsvergunning.

Reglement

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid
Omgevingsdecreet & Uitvoeringsbesluit

Meer info

Naast de Vlaamse regelgeving zijn er ook de gemeentelijke bouwrichtlijnen.