Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden voortaan ingediend via één loket, het Omgevingsloket, waarna (indien nodig) één gezamenlijk openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.

Wat verandert?

De milieuvergunning van bepaalde duur zal een omgevingsvergunning van onbepaalde duur worden. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van de vergunning. Inspraak van de bevolking en bescherming van mens en milieu blijft wel gewaarborgd.

De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt. Bij ingewikkelde projecten kan de overheid verplicht worden om op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren.

De digitale manier van werken maakt de procedure eenvoudiger, sneller en efficiënter.

Wanneer gaat de omgevingsvergunning van start?

De Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies zijn op 23 februari 2017 gestart met de omgevingsvergunning. Ook 4 gemeenten stappen meteen mee in de omgevingsprocedure: Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden. Gemeente Beersel is gestart op 18 april 2017, Stad Diest op 2 mei 2017.

De andere gemeenten hebben beslist om de omgevingsvergunning uit te stellen tot 1 januari 2018.

Voorwaarden

Vooraleer u een aanvraag indient, kunt u best eerst nagaan of u een vergunning nodig hebt. Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling.

Om zeker te zijn, neemt u best altijd vooraf contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening

Hoe aanvragen ?

U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket (soms is analoog indienen nog toegestaan). Vervolgens wordt één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd.

Dossiers op Vlaams en provinciaal niveau (eerste aanleg)

Alle Vlaamse en provinciale projecten moeten digitaal worden ingediend, behalve in faciliteitengemeenten:

 • Vlaamse projecten en projecten over twee of meer provincies
 • provinciale projecten en projecten over twee of meer gemeenten
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1
 • meldingen, bijstellingen,…die horen bij bovenstaande projecten.

Dossiers op lokaal niveau (gemeenten)

Alle lokale dossiers moeten worden ingediend in het digitaal loket:

 • projecten met verplichte medewerking van een architect
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2
 • verkavelingen
 • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen.

Andere dossiertypes mogen nog analoog worden ingediend. Dat geldt ook voor faciliteitengemeenten.

Uitzonderingen

Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding bij uw gemeente.

De werken mogen echter niet strijdig zijn met bv.:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Inlichtingen hierover kan u bekomen op de dienst Ruimtelijke Ordening.