B: Rechtspositieregeling gemeentepersoneel: wijziging

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 juni 2020 volgend dossier heeft goedgekeurd: Wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel en sectoraal akkoord. Dit treedt in werking op 1 juli 2020. 

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Personeel.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 17 juni 2020.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken