Belastingreglement gemeentelijke opcentiemen onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een gewestbelasting op het inkomen uit onroerende goederen. Dit kunnen gronden, gebouwen of sommige soorten bedrijfsuitrusting (materieel en outillage) zijn. Het is een jaarlijkse belasting die berekend wordt op het geïndexeerde kadastraal inkomen van onroerende goederen.

De onroerende voorheffing die je betaalt bestaat uit:

  • de basisheffing bestemd voor de Vlaamse overheid
  • de gemeenten heffen opcentiemen op deze basisheffing.

Elke gemeente kan zelf de hoogte van zijn opcentiemen bepalen, vandaar dat er duurdere en goedkopere gemeenten zijn voor de onroerende voorheffing. Voor nieuw gebouwde onroerende goederen is de onroerende voorheffing voor de eerste keer verschuldigd voor het jaar dat volgt op het jaar van de ingebruikname van het onroerend goed (en dus niet voor het jaar van ingebruikneming zelf).

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad 

Datum van goedkeuring: 27 augustus 2020

Datum van bekendmaking: 1 september 2020

Datum van inwerkingtreding: 1 januari 2021

Het belastingreglement vind je hier.