Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Kruibeeksesteenweg 154

Referentie omgevingsloket: OMV_2020077119
Referentie gemeente: 2020/00138
Inrichtingsnummer: 20170818-0011
Project: Bremcon NV: Bijstelling milieuvoorwaarden na GPBV-evaluatie door POVC
Administratieve ligging:Kadastrale ligging: Kruibeeksesteenweg 154 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11011, sectie D, perceel 16W, 6M2

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft een aanvraag ingediend voor bijstellen van milieuvoorwaarden voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Kort omschreven gaat het over Bremcon NV: Bijstelling milieuvoorwaarden na GPBV-evaluatie door POVC.

De aanvraag heeft als adres: Kruibeeksesteenweg 154 te 2070 Zwijndrecht

De deputatie heeft op 5/11/2020 het volgende beslist: de omgevingsvergunning wordt bijgesteld.

De beslissing ligt van 19/11/2020 tot en met 18/12/2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres: Binnenplein 1. 

De vergunning kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

Afgeleverd te Zwijndrecht, 18/11/2020

 BEROEPSPROCEDURE

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift

  •  Digitaal via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/)
  •  Analoog per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)
Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de datum van aanplakking. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

  •  de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
  •  het college van burgemeester en schepenen
  •  de deputatie van de provincie Antwerpen

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

  •  uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  •  de volgende referentie: OMV_2020077119;
  •  de redenen waarom u beroep aantekent;
  •  een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
  •  of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2020077119 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van

25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.