Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Alice Nahonlaan 99

Referentie omgevingsloket: OMV_2020122976
Referentie gemeente: 2020/00182
Inrichtingsnummer:  
Project: verbouwing van een eengezinswoning, het slopen van het bestaande magazijn met behoud van garage
Administratieve ligging:Kadastrale ligging: Alice Nahonlaan 99 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 691E4

de heer Dirk Van Den Bergh heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over : verbouwing van een eengezinswoning, het slopen van het bestaande magazijn met behoud van garage. 

De aanvraag heeft als adres : Alice Nahonlaan 99 te 2070 Zwijndrecht

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22/12/2020 het volgende beslist: vergunning met voorwaarden. Tegen deze beslissing van het college werd beroep ingediend bij de deputatie.

De deputatie heeft op 08/04/2021 het volgende beslist : Vergunning met voorwaarden.

De beslissing ligt van 3/05/2021 tot en met 2/06/2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres: Binnenplein 1.

De vergunning kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

 BEROEPSPROCEDURE

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: 

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

  •  de vergunningsaanvrager (het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing)
  •  De deputatie van de provincie Antwerpen (Dienst omgevingsberoepen, Koning Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen)

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

  1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
  2. de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres als verweerder;
  3. het voorwerp van het beroep;
  4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
  5. een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

  •  200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
  •  100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).