Bekendmaking herneming openbaar onderzoek ten gevolge van een wijziging van de omgevingsvergunningsaanvraag tijdens de lopende procedure: Canadastraat 21

Referentie omgevingsloket: OMV_2020074356
Referentie gemeente: 2020/00155
Inrichtingsnumeer 20200608-0030
Projectnaam omgevingsloket: EPPB WKK site Arlanxeo
Projectnaam gemeente: EPPB WKK site Arlanxeo
Ligging: Canadastraat 21 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie H, perceel 353C2

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door E. ON Power Plants Belgium BVBA, Schaliënhoevedreef 20H te 2800 Mechelen, een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De aanvraag heeft als onderwerp: EPPB WKK site Arlanxeo.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 9/06/2021 tot en met 8/07/2021.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 8/07/2021 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

Over de aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden. Een nieuw openbaar onderzoek wordt nu gehouden o.w.v. bijkomende documenten.

U wordt niet per individuele brief ingelicht over de behandeling van uw bezwaar. Na de beslissing van de vergunningverlenende overheid in laatste aanleg over de aanvraag kan u de behandeling van de bezwaren nalezen in het besluit, dat samen met het dossier opnieuw ter inzage zal liggen op de dienst Leefomgeving gedurende 30 dagen. De start van deze termijn wordt aangekondigd op de gele affiche die aan het perceel van de aanvraag zal worden uitgehangen 10 dagen na de beslissing.

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving, ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be, 0800/99 604

alert-box-close-text

Info over de PFOS-verontreiniging 

Meer info over PFOS