Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Borgerweert

Referentie omgevingsloket: OMV_2021103629
Referentie gemeente: 2021/00161
Inrichtingsnummer:  
Project: Vellen van populierenrij te Burcht
Administratieve ligging:Kadastrale ligging: Afdeling 11011, sectie A, perceel 676E

Raf Vandenboer en Danny Somers, vertegenwoordigers van firma Elia Asset met adres Keizerslaan 20, Brussel hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over Vellen van populierenrij te Burcht.

De aanvraag heeft als adres: Borgerweert, 2de afdeling, sectie A, nr. 676E

De Vlaamse Regering heeft op 23/09/2021 het volgende beslist: Vergunning met voorwaarden.

De beslissing ligt van 30 september 2021 tot en met 29 oktober 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres: Binnenplein 1. De vergunning kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604). De beslissing kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be)

De vergunning kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

BEROEPSPROCEDURE

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift

 •  Digitaal via het omgevingsloket (omgeving.vlaanderen.be)
 •  Analoog per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuurscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de bevoegde overheid bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de datum van aanplakking. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

 •  de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
 •  het college van burgemeester en schepenen
 •  De Vlaamse Overheid, Departement Omgeving, Afd. Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

 •  uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
 •  de volgende referentie: OMV_2021103629;
 •  de redenen waarom u beroep aantekent;
 •  een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
 •  of u gehoord wenst te worden.

U bent een rolrecht verschuldigd van

 •  200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
 •  100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges. Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.