Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Vitshoekstraat 11

Referentie omgevingsloket: OMV_2021129744
Referentie gemeente: 2022/00068
Inrichtingsnummer: 20190107-0016
Project: Bouw en exploitatie van een nieuw ADR magazijn voor opslag van gevaarlijke en niet-gevaarlijke producten, wijzigingen in opslag van gevaarlijke producten en diverse aanpassingen.
Administratieve ligging:Kadastrale ligging: Vitshoekstraat 11 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie H, perceel 274D2, 274F2, 274X, 274Y, 776K2

Van Moer Cleaning & Repair NV heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Kort omschreven gaat het over Bouw en exploitatie van een nieuw ADR magazijn voor opslag van gevaarlijke en niet-gevaarlijke producten, wijzigingen in opslag van gevaarlijke producten en diverse aanpassingen.

De aanvraag heeft als adres: Vitshoekstraat 11 te 2070 Zwijndrecht

De deputatie van de Provincie Antwerpen heeft op 7/07/2022 het volgende beslist: gedeeltelijke Vergunning met voorwaarden.

De beslissing ligt van 28/07/2022 tot en met 26/08/2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres: Binnenplein 1. De vergunning kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604). De beslissing kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be)

De vergunning kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

BEROEPSPROCEDURE

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift

  •  Digitaal via het omgevingsloket (omgeving.vlaanderen.be)
  •  Analoog per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)
Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de datum van aanplakking. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

  •  de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
  •  het college van burgemeester en schepenen
  •  de deputatie van de provincie Antwerpen

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

  •  uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  •  de volgende referentie: OMV_2021129744;
  •  de redenen waarom u beroep aantekent;
  •  een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
  •  of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro per natuurlijke persoon of rechtspersoon op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2021129744 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van

25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.