Bekendmaking publieke inspraak over het plan-MER voor Inname van restgronden Linkerscheldeoever

Publieke inspraak over het plan-MER voor Inname van restgronden Linkerscheldeoever

Verspreid over de linker-Scheldeoever in de haven van Antwerpen liggen nog diverse percelen braakliggende terreinen (‘restgronden’), die al ontsloten zijn en grotendeels toegewezen aan bedrijven in de haven. In lijn met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen willen de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) en de Port of Antwerp-Bruges deze restgronden beschikbaar maken voor gebruik, zodat de aanwezige bedrijven zich verder kunnen ontwikkelen.

Omdat de Waaslandhaven overlapt met een Vogelrichtlijngebied, moet er daarvoor een programma worden doorlopen. De MLSO en de Port of Antwerp-Bruges zullen daarom via een plan-Milieueffectenrapport op strategisch niveau de nodige informatie verzamelen om tot een onderbouwde beslissing te komen. Hiermee willen deze organisaties ook alle belanghebbenden informeren.

Om de mogelijke effecten van dit programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt dus een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het programma en een voorstel van de methode waarmee de milieueffecten van dit programma in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Neem deel aan de inspraakprocedure over de kennisgevingsnota.

U kunt van 19 september 2022 tot en met 18 oktober 2022 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en aangeven hoe dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen voor alternatieven formuleren.

De kennisgevingsnota inkijken

De volledig verklaarde kennisgevingsnota kan tegelijkertijd via de volgende kanalen geraadpleegd worden:

Reageren op de kennisgeving

U moet uw reactie uiterlijk op 18 oktober 2022 bezorgen. Dat kan bij voorkeur via e-mail naar mer@vlaanderen.be of via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). U kan uw reactie ook ter plekke afgeven aan het Team Mer in Brussel of ze met de post versturen naar het Team Mer op onderstaand adres.

Meer informatie over milieueffectrapportage vindt u trouwens op https://omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of telefonisch via het gratis nummer 1700.

 
 

Departement Omgeving

Team MerPlan-MER Inname van restgronden Linkerscheldeoever (PL0286)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 BRUSSEL

mer@vlaanderen.be