Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Dorp Oost 51

Referentie omgevingsloket: OMV_2021154528
Referentie gemeente: 2021/00210
Inrichtingsnummer: 20210928-0038
Project: Nieuwbouwproject meergezinswoningen met 16 woongelegenheden, ondergrondse parking, fietsenberging, tuinhuis, publieke parktuin, aanleg van bijkomende nutsvoorzieningen en openbare wegenis. Exploitatie van een bronbemaling met aangepaste lozingsnormen.
Administratieve ligging:Kadastrale ligging: Dorp Oost 51 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 854C6, 854D6, 854P4

de heer Hans Destoop heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Kort omschreven gaat het over Nieuwbouwproject meergezinswoningen met 16 woongelegenheden, ondergrondse parking, fietsenberging, tuinhuis, publieke parktuin, aanleg van bijkomende nutsvoorzieningen en openbare wegenis. Exploitatie van een bronbemaling met aangepaste lozingsnormen.. 

De aanvraag heeft als adres: Dorp Oost 51 te 2070 Zwijndrecht

De deputatie heeft op 5/01/2023 het volgende beslist: Weigering

De beslissing ligt van 24/01/2023 tot en met 23/02/2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres: Binnenplein 1. 

De vergunning kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

 

BEROEPSPROCEDURE

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging

 • ofwel analoog per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: 

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

 • ofwel digitaal via het loket dat de Dienst van de Bestuursrechtscolleges ter beschikking stelt waarop documenten in het kader van de rechtspleging elektronisch kunnen worden neergelegd. U vindt dat loket op www.dbrc.be/loket 

Het verzoekschrift moet ingediend worden binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf de datum van de eerste dag van aanplakking. Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

 • de vergunningsaanvrager (het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing)
 • De deputatie van de provincie Antwerpen (Dienst omgevingsberoepen, Koning Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen)

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

 1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
 2. de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres als verweerder;
 3. het voorwerp van het beroep;
 4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
 5. een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

 • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
 • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)