Bekendmaking herneming openbaar onderzoek tgv een wijziging van de omgevingsvergunningsaanvraag tijdens de lopende procedure: Canadastraat 21

Referentie omgevingsloket: OMV_2023023914
Referentie gemeente: 2023/00095
Inrichtingsnumeer 20230301-0051
Projectnaam omgevingsloket: Bijplaatsen schouw WKK Arlanxeo
Projectnaam gemeente: Oprichting van een schouw en diverter bij WKK. Wijziging aan uitbatingswijze van de gasturbine. Omzetting van indeling van gevaarlijke stoffen volgens de naar CLP-verordening.
Ligging: Canadastraat 21 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie H, perceel 353D2

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door ELECTRABEL NV, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel, een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Oprichting van een schouw en diverter bij WKK. Wijziging aan uitbatingswijze van de gasturbine. Omzetting van indeling van gevaarlijke stoffen volgens de naar CLP-verordening.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 7/09/2023 tot en met 6/10/2023.

De aanvraag kan digitaal worden ingekeken via het Inzageloket:

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek

De aanvraag ligt ook ter inzage bij de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Ze kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via de website www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

Gedurende deze periode kunnen er bezwaren, standpunten of opmerkingen over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • digitaal via het Inzageloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be),
  • via email gericht aan ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be
  • analoog per brief op het volgende adres:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

  • schriftelijk af te geven aan de dienst Leefomgeving tijdens de openingsuren.

Over de aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden. Een nieuw openbaar onderzoek wordt nu gehouden: omdat de aanvraag gewijzigd is

Voor meer info kan u terecht bij

Provincie Antwerpen

Dienst omgevingsvergunningen

e-mail: omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be

tel: 03 224 64 81